سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

پیتـزا آمریکایی 1 نفره

پیتزا استیک گوشت تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، استیک گوشت ورقه شده طعم دار، سس مارینارا ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا،

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز گوشت تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا ،

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، بیکن 95% گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند تک نفره

ژامبون پپرونی 80 % ، سس چیلی، فلفل هالو پینو ، قارچ، فلفل دلمه، پنیرموزارلا

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، گوشت فیله ریش شده طعم دار، سس مارینارا ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، زیتون

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی تک نفره

ژامبون سالامی 90% , قارچ , سس مخصوص, فلفل دلمه ، پنیر موزارلا

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، سبزیجات تازه فصل، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی 70 % ، قارچ، سس مارینارا ، فلفل دلمه

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، مخلوط گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مخصوص

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی 2 نفره

پیتزا بلونیز 2 نفره

مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی 70% ، قارچ، سس مارینارا ، فلفل دلمه،

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، ژامبون پپرونی 80% ، سس چیلی، قارچ، فلفل دلمه،

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف 2 نفره

گوشت فیله ریش ریش شده طعم دار، سس مارینارا، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۳۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک 2 نفره

استیک گوشت ورقه شده طعم دار، سس مارینارا ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۳۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت 2 نفره

بیکن 95% گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، سبزیجات تازه فصل، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، ژامبون سالامی 90%، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای

۳۶۹,۰۰۰ تومان

پیتـزا ایتـالیایی 2 نفره

پیتزا استابیک ایتالیایی

خمیر تازه ایتالیایی ، استیک گوشت ورقه شده ، بیکن گوشت 95% ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر پیتزا ، سس قارچ

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هاگیتو ایتالیایی

خمیر تازه ایتالیایی ، سوسیس هات داگ 70% ، بیکن گوشت 95% ، قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه ،

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و قارچ ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی ، سس آلفردو ، استیک گوشت ورقه شده طعم دار ، قارچ، پنیر موزارلا، زیتون، فلفل دلمه،

۳۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون ، پنیر موزارلا

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی هالوپینو ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی 32 سانتیمتری، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس چیلی

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، پنیر موزارلا، فلفل دلمه

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، ژامبون سالامی 95%، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه،

۳۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، قارچ، ذرت، هویج، نخود فرنگی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس آلفردو ، استیک گوشت ورقه شده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون ، پنیر پیتزا

۳۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، مخلوط ژامبون گوشت، مرغ، سالامی، پپرونی 70%، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه،

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا خـانواده 6 نفره

پیتزا بلونیز خانواده

سوپر پیتزای 6 تا 8 نفره، خمیر پیتزا آمریکایی، سس مارینارا، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا

۶۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده

سوپر پیتزای 6 تا 8 نفره پپرونی ، قارچ ، هالوپینو ، فلفل دلمه ، پنیر پیتزا

۶۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خـانواده

سوپر پیتزای 6 تا 8 نفره، خمیر پیتزا آمریکایی، سس مارینارا، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی 70 %، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا

۶۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

سوپر پیتزای 6 تا 8 نفره ، خمیر پیتزا آمریکایی، سس مارینارا، فیله مرغ گریل شده طعم دار، قارچ تازه، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا

۷۵۰,۰۰۰ تومان

سـوخاری / کنتاکـی

فیله استریپس 2 تکه

2 عدد فیله مرغ کنتاکی نرمال ، سیب زمینی سرخ شده ، سالاد کلم ، نان بروتچن ، سس مخصوص

۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس 3 تکه

3 عدد فیله مرغ کنتاکی نرمال ، سیب زمینی سرخ شده ، سالاد کلم ، نان بروتچن ، سس مخصوص

۱۷۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس 4 تکه

4 عدد فیله مرغ کنتاکی نرمال ، سیب زمینی سرخ شده ، سالاد کلم ، نان بروتچن ، سس مخصوص

۱۹۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس 5 تکه

5 عدد فیله مرغ کنتاکی نرمال ، سیب زمینی سرخ شده ، سالاد کلم ، نان بروتچن ، سس مخصوص

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیـاز سوخاری

6 حلقه پیاز سوخاری ، سس مخصوص

۴۹,۰۰۰ تومان

میکس سیب و پیاز سوخاری

4 حلقه پیاز سوخاری ، سیب زمینی سرخ شده

مكان گيرنده
۸۹,۰۰۰ تومان

همبرگـر

سوپریم برگر

2 تکه فیله مرغ سوخاری ، ژامبون ، پنیر ورقه ، خیارشور، گوجه ، کاهو، نان مکدونالد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

استیک چیز برگر

استیک گوشت ورقه شده ، یک قطعه برگر 150 گرمی گوشت ، پنیر ، قارچ ، خیارشور ، گوجه ، کاهو ، نان برگر

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بیکن چیز برگر

یک عدد همبرگر 150 گرمی گوشت گوساله و گوسفندی ، بیکن گوشت 95 % دودی و پنیر ورقه همراه با سس مخصوص

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پانیذ برگر

دو عدد همبرگر 150 گرمی گوشت گوساله دست ساز، ژامبون ، قارچ ، پنیر ورقه

۱۸۵,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

1عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، یک حلقه سوسیس چوریتسو حلزونی ، پنیر گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر 150 گرمی دست ساز ، دو عدد پنیر ورقه ای چدار ، نان گرد مخصوص برگر ،

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد سینه مرغ سوخاری ، کاهو ، گوجه ، نان مکدونالد

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیلی چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز ، پپرونی ، سس چیلی تای ، پنیر ورقه ای چدار ، فلفل هالوپینو ، نان گرد مخصوص همبرگر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوبل بیکن چیز برگر

دو عدد همبرگر 150 گرمی گوشت گوساله و گوسفندی ، بیکن دودی 95 % و پنیر ورقه همراه با سس مخصوص

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ،پنیر ورقه گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۶۵,۰۰۰ تومان

رست چیز برگر

گوشت ریش شده ، پنیر ، یک قطعه برگر 150 گرمی گوشت ، قارچ ، خیارشور ، گوجه ، کاهو ، نان برگر

۱۶۵,۰۰۰ تومان

رویال چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، ژامبون مرغ 60 % ، پنیر گودا ، نان گرد مخصوص همبرگر ، دو عدد سس کچاپ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالامی چیز برگر

1 عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، سالامی 95 % ، پنیر گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

3 عدد برگر 150 گرمی ، 3 ورق پنیر گودا ، 3 ورق ژامبون ، کاهو ، خیار شور ، گوجه ، نان مکدونالد

۲۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ چیز برگر

1 عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ،قارچ ، پنیر گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۶۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر دست ساز 100 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان گرد مخصوص همبرگر ، دو عدد سس کچاپ

۱۳۹,۰۰۰ تومان

سـاندویچ

ساندویچ مستر بمب

1 عدد هات داگ 70% ، 1 عدد برگر 150 گرمی ، میکس ژامبون ، فیله مرغ گریل ، قارچ ، پنیر پیتزا ، نان باگت فرانسوی ، 4 عدد سس تک نفره شرکتی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

3 تکه فيله مرغ سوخاري ، سيب زميني ، ژامبون مرغ ، خيارشور ، گوجه ، کاهو ، سس مخصوص

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تریپل هات داگ

3 عدد سوسیس هات داگ 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن گوشت سرد

9 ورق بیکن 95 %،خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

150 گرم دونر گوشت گوساله ورقه شده، قارچ، فلفل دلمه، پیازخرد شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پولد بیف

150 گرم گوشت گوساله ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ 90 % ، ژامبون پپرونی تند 70% ، قارچ ، فلفل هالوپینو ، پنیر ، کاهو ، خیارشور،گوجه،نان باگت فرانسوی ، 2 عدد سس چیلی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبـل هات داگ

2 عدد سوسیس هات داگ گوشت 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ 70%، 2 ورق ژامبون مرغ و گوشت 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیار شور، گوجه نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ گوشت 70%، یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 150 گرمی، 2 ورق ژامبون مخلوط مرغ و گوشت 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ دودی گوشت 70%، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ گریل

فیله مرغ گریل شده ، قارچ ، پنیر، کاهو،خیارشور،گوجه،نان باگت فرانسوی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس برگر

برگر گوشت 150 گرمی ، فیله مرغ گریل ، قارچ و پنیر ،کاهو،خیارشور،گوجه،نان باگت فرانسوی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس تنوری

میکس 3 ورق بیکن 95 %، 3 ورق ژامبون مرغ 70%، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس سرد

ژامبون مرغ 70%، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

اسنک تنوری

اسنک بیکن تنوری

3 تکه، خمیر تازه، بیکن گوشت 90%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی تنوری

3 تکه، خمیر تازه , پپرونی تند , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسنک رست بیف تنوری

3 تکه، خمیر تازه ، فیله گوشت گوساله ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص،

۱۸۵,۰۰۰ تومان

اسنک سبزیجات تنوری

3 تکه، خمیر تازه , ذرت , نخود فرنگی , هویج , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص تنوری

3 تکه، خمیر تازه , مخلوط ژامبون گوشت و مرغ , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ تنوری

3 تکه، خمیر تازه , مرغ گریل شده , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غـذا و سـالاد

سیب چوریتسو

350 گرم سيب زميني سرخ کرده ، 1 حلقه چوريتسو حلزوني خرد شده ، سس مخصوص

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

سالاد سزار دو نفره، کاهو، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، زیتون، کاپاریس، هویج، نان تست کراستینو، گوجه، دانه کتان یا کنجد، سس مخصوص سزار

۱۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصـل

کاهو و سبزیجات تازه فصل

۷۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده محلی 100 گرمی

۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلـم

سالاد کلم و هویج با سس مخصوص

۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

300 گرم سیب زمینی سرخ کرده

۶۵,۰۰۰ تومان

نـان سیر پیتزایی

خمیر تازه ، سس سیر ، پنیر پیتزا ، شوید و کنجد

۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

450 گرم سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون مرغ و گوشت 80 %، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

450 گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مکزیکی

450 گرم سیب زمینی سرخ کرده، پپرونی تند 70 %، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنـی

لیموناد قوطی

330 میلی لیتر نوشیدنی لیمویی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

330 میلی لیتر طعم های استوایی ، هلو ، لیمو

۱۹,۹۰۰ تومان

نوشابه زیرو قوطی

330 میلی لیتر نوشیدنی کوکاکولا بدون قند

۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه سپرایت قوطی

نوشابه لیمویی سپرایت 330 میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا قوطی

نوشابه فانتا 330 میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا قوطی

نوشابه کوکاکولا- 330میلی

نوشابه کوکاکولا
۱۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

350 میلی لیتر آب آشامیدنی معدنی

۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

300 میلی لیتر دوغ بدون گاز نعنایی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه سپرایت بطری

300 میلی لیتر نوشیدنی گازدار لیمویی

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا بطری

300 میلی لیتر نوشابه گازدار پرتقالی

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا بطری

300 میلی لیتر نوشابه گازدار کوکاکولا

۱۱,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خـانواده

1 لیتر، استوایی، هلو، لیمو

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا خانواده

1500 میلی لیتر نوشابه گازدار پرتقالی

۲۹,۹۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا خانواده

1500 میلی لیتر نوشابه گاز دار کوکاکولا

۲۹,۹۰۰ تومان